Bálint Balassi: Áldj meg minket Úristen (Bless us Oh Lord Almighty – the first stanza sung in Polish, Hungarian and English)

Jakub Lubelczyk
Psalmus. 67. (68)

Bálint Balassi
“Egy lengyel ének igéről igére és ugyanazon nótára:
Blogosław nas nasz Panie”

Translated by Jeni Melia, Christopher Goodwin and Gábor Domján

Błogosław nas, nasz Panie, z miłosierdzia Twego
Oświeciwszy światłością oblicza swojego
Aby hymny tu na Ziemi znali drogie Twoje
Okaż nam to przed ludźmi miłosierdzie swoje.

Áldj meg minket, Úristen, az te jóvoltodból,
Világosíts meg minket irgalmasságodból
Orcád világosságával, Lelked ajándékával,
Hogy éltünkben ez földön járjunk igazsággal!

Bless us Oh Lord almighty for Thy great benevolence
Illuminate our minds in Thy mercifulness
With bright shining of Thy face and gift of Thy Holy Sprite
So that our lives on this Earth in truth we may live aright.

Niechaj je wyznawają wszyscy narodowie,
A stąd się rozradują i niewiernikowie,
Kiedy Ty swoje wierne w łasce będziesz rządził,
Strzegąc, aby na stronę żaden nie zabłądził.

Engedd meg ezt minekünk, kegyelmes Istenünk,
Hogy mindnyájan tégedet igazán esmérjünk,
Hadd az kicsiny hitűnkkel együtt örvendezzünk,
Mikor megítélsz, Uram, kegyelmezz meg nekünk!

Wysławiajcież już Pana, wysławiajcie, ludzie,
Bo widzicie, jak z ziemie wam pożytek pojdzie.
Ty nas błogosław, Panie, a Twe święte imię
Niech po wszystkich narodach wielkim strachem słynie.

Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, Tőled,
Ne kételkedhessünk is többé már Felőled,
Nyughassék meg mi lelkünk igaz hittel Benned,
Vallhassunk mindenekben urunknak csak Téged.

No, azért dicsérjük most felszóval az Urat,
Mert lám, csak ő viseli mindenütt gondunkat,
Uram, az te nevedben áldd meg szolgáidat,
Kiért viszontag mi is dicsérjük Fiadat.

 

THEORBO, or its less frequently used name nowadays: CHITARRONE

copy built by Tihamer Romanek in 2009. The original instrument: Magno Tieffenbrucker (Venice, 1608), London (RCM 26)

 

Teorba kulcs

Teorba tokrendeléshez Ivánnal
Taking precise measurements with my son for ordering a custome case

Teorba, Theorbo

THEORBO (Chitarrone)

Getting in contact with Calvinistic circles during his stays in Poland, Bálint Balassi got to know and thus translated the song starting with “Błogosław nas nasz, Panie”, a paraphrase of Psalm 67 from the book of Jakub Lubeczyk: Psałterz Dawida (1558). He also added a fourth stanza of his own to his translation. The preamble in his publication literally translates: ”A Polish song from verb to verb. To the tune of Blahoslav nas”.

I sing only the first stanza here in three languages: the original Polish version, Balassi’s Hungarian translation and also an English adaptation. This later one is a joint work with singer Jeni Melia and lutenist Christopher Goodwin secretary of the British Lute Society with whom and with the Kecskés Ensemble we gave some concerts in Poland by the invitation of Polish lute-artist Antoni Pilch in 2009. Grateful thanks to Antoni for his kind invitation and to Jeni and Chris for their co-operation and the tremendous help they gave me in the venture of translating to their native tongue.

As for the imitation of Polish pronounciation besides some native speakers, I owe great gratitude to Polonist Ms Anna Íjjas.

The accompaniment of the song is based on the interpretation of András L. Kecskés.